P.t. kun dagslejre

14. januar    De nuværende regler om at man kun må samles 5 personer og at dette skal foregå udendørs gælder også for lejre. Se retningslinjer for klubber.

23. oktober   Vi glæder os rigtig meget over, at nedsættelsen af forsamlingsforbuddet ikke gælder for foreningsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Vi må altså stadig samles i grupper af op til 50 personer inkl. ledere (uanset deres alder). Politikerne har tænkt på børnenes trivsel, og det bør også være med i vores overvejelser, før vi aflyser arrangementer.

Lige nu må der ikke være overnatning

Vi må fra 23. oktober og forventeligt frem til 28. februar ikke afholde lejre med overnatning - men gerne dagsarrangementer. Tænk det med i de nedenstående retningslinjer.

(Vær obs på, om lejren - eller ledere i teamet - er fra nogle af kommunerne med særlige restriktioner).


Retningslinjer for lejre i DFS

Læs her, hvis I afholder lejre og lignende arrangementer for børn og unge

Hop til > Retningslinjer > Når I er udenfor > Overnatning

OBS på lokalt smittetryk
Gennemførelse af lejre og lignende arrangementer vurderes lokalt, og afhænger af den lokale smittesituation og en grundig vurdering af de lokale forhold og fysiske rammer. I områder med stigende smittetryk anbefales det, at alle deltagere testes fire dage inden arrangementets opstart.

I må lokalt være indstillet på, at det kan blive nødvendigt med aflysning umiddelbart før planlagt afvikling af en lejr grundet smittesituationen.

Op til 500 personer - i grupper af 50
Denne vejledning er baseret på de retningslinjer fra Kulturministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed, der er gældende for området, så de bliver så konkrete som muligt. Vær opmærksomme på, at retningslinjerne kan blive ændret fra myndighederne. Vi vil da opdatere her på siden med nyeste viden, når vi får den, og udsende den til DFS' kredse.

Det generelle forsamlingsforbud er ophævet for disse aktiviteter. Der må derfor være op til 500 personer til stede, forudsat at nedenstående retningslinjer overholdes.

Gør det først, når I er klar
Det er vigtigt, at lejre og lignende aktiviteter ikke gennemføres, før I er klar til at overholde retningslinjerne. Vi henstiller til, at alle nedenstående retningslinjer overholdes og gør opmærksom på, at myndighederne kan aflægge besøg på stedet for kontrol af dette.

Et fælles ansvar - og uddel ansvar
Det er vigtigt, at vi tager fælles ansvar for gennemførsel af lejre og lignende arrangementer, så de sker sikkert og forsvarligt, så smittespredning begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem deltagerne, og at der er ekstra fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Hjælp hinanden med dette.

Tag en snak om, hvordan I kan følge retningslinjerne, gennemgå lokaler og arealer sammen – og gør det ok at minde hinanden om retningslinjerne i lederflokken. Læs nedenstående grundigt igennem og drøft retningslinjerne i ledergruppen. Bliv enige om, hvem der er ansvarlig for hvad, så alle ved, at et ansvarsområde bliver varetaget.

Undgå smittespredning

Principperne bag retningslinjerne er at undgå smittespredning ved at:

 • personer med symptomer, hvad enten det er deltagere eller ledere, ikke deltager i aktiviteterne
 • holde afstand til hinanden
 • sørge for ekstraordinær rengøring og håndhygiejne
 • begrænse berøring af ting, som andre også rører ved.

Få mere præcis information i Sundhedsstyrelsens Forebyggelse af smittespredning.

Hvis en deltager får symptomer under sommeraktiviteterne kan der tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge af 25. maj 2020.

Retningslinjer

Der er nedenstående nogle generelle og overordnede retningslinjer, der skal overholdes, men her først nogle specifikke retningslinjer for lejre og lignende aktiviteter.

Særligt ved sommeraktiviteter uden overnatning

 • Aktiviteterne skal organiseres i faste grupper på max 50 personer med et fast antal ledere per gruppe. Disse grupper er udgangspunktet for alle aktiviteter, herunder spisning.
 • Blanding af deltagere mellem grupperne skal begrænses. Deltagere kan dog, når der er få deltagere tilbage, i mindre omfang samles på tværs i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til deltagernes trivsel. Her er det særligt vigtigt at efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejnestandard.

Overordnede krav der skal overholdes, uanset arrangementets type

Følgende krav overholdes, uanset aktivitetens type:

Antal

 • Der må maksimalt være 50 personer samlet i et lokale, hvis nedenstående arealkrav samtidig overholdes. Der må gerne være flere grupper i samme hus, hvis de opholder sig i andre lokaler.
 • Der må maksimalt opholde sig 1 person pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager pr. 2 m2 gulvareal. Afstandskravene på min 1 m (2 m ved sang og anden aktivitet med kraftig udånding) skal stadig kunne overholdes. Gulvarealet måles fra indervæg til indervæg, uanset inventar m.v.

Afstand

 • Lokalet/lokalerne skal indrettes, så alle deltagere kan holde mindst 1 meters afstand til hinanden. I forbindelse med fællessang og anden fysisk udfoldelse skal afstanden være 2 meter.
 • Der skal ligeledes holdes en afstand på 2 m fra underviser/formidler til tilhørere – tilhørerne må gerne sidde med 1 m afstand ved undervisning/formidling.
 • Afstand måles fra næsetip til næsetip. I skal minimere kontakten mellem deltagerne så meget som muligt, men der må gerne tages hensyn til deltagernes alder. Minimer særligt varigheden af tæt kontakt ansigt-til-ansigt.
 • Tag hensyn til, at børn er børn – og at særligt mindre børn kan have svært ved at overholde retningslinjerne. Tal med børnene om det på en god måde, så det bliver italesat, at det ikke er naturligt for os at holde afstand, men at vi lige nu skal hjælpes ad med at gøre noget lidt andet, end vi plejer.

Plakater og information (se også øverst t.h.)

 • Har I et større arrangement, eller er lokalet kun godkendt til et vist antal personer, så brug desuden disse:
 • Der skal være let adgang til både håndvask og håndsprit (70-85 % alkohol) for alle deltagere. Er jeres arrangement udendørs, er håndsprit tilstrækkeligt. Vær opmærksom på, at mindre børn skal have hjælp til at anvende håndsprit korrekt – og at håndsprit altid skal opbevares uden for rækkevidden af børn.

Ankomst og aflevering

 • Deltagerne bør afleveres udendørs, hvor aktiviteten afholdes. Det vil sige, at vi siger farvel til mor og far udenfor. Lederne hjælper deltagerne på plads. Ankomst til stedet bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering.
 • Benyttes fælles bustransport til og fra sommeraktiviteter eller som en del af aktiviteterne skal sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger for dette overholdes. De generelle anbefalinger gælder ligeledes, hvis deltagerne anvender offentlig transport.

Om aktiviteter

 • Så mange aktiviteter som muligt bør tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørs aktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt således, at mange deltagere ikke har aktiviteter på samme tid eller sted.
 • Der skal være stor opmærksomhed på særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte i forbindelse med leg, løb og andre tilsvarende aktiviteter med bevægelse og fysisk kontakt.
 • Smittespredning kan yderligere reduceres ved at begrænse ansigt til ansigt kontakt, f.eks. ved opstilling på rækker såvel i lokaler som udendørs, eller ved at øge afstand til mere end en meter ved aktivitet, hvor man står eller sidder ansigt til ansigt.

Rengøring og indretning (indendørs)

Arrangementer under tre timer kan betragtes som en almindelig klubgang og rengøring (kontaktpunkter m.v.) er da kun nødvendig før og efter arrangementet.

 • Det er arrangørens ansvar at sikre, at rengøringen lever op til kravene for skoler og daginstitutioner i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut. Det er et omfattende dokument, der i korte træk kan sammenfattes til, at der, udover de øvrige nævnte krav, stilles krav om daglig gulvvask i alle de rum, hvor deltagerne opholder sig, samt at rengøringsklude ikke vrides op flere gange, men anvendes én gang, hvorefter de vaskes ved minimum 80ºC. Det vil sige, at der hvor man ville vride kluden op igen, skal man i stedet skifte til en ren klud.
 • Ved adgang til toiletter og omklædning skal afstandskravene overholdes.
 • Der skal være grundig rengøring af fælles kontaktpunkter inden deltagernes ankomst. Fælles toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt (ved arrangementer over tre timer) ved kontaktpunkter som fx vandhaner, toiletknapper og toiletsæder. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres (indkøb overfladedesinfektion – håndsprit må ikke anvendes). Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der må ikke anvendes fælles håndklæder til tørring. Brug papirservietter (eller en rulle køkkenrulle) i stedet. Store ruller kan bl.a. købes i Lidl.
 • Kontaktpunkter med særligt fokus på rengøring er herudover håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange.
 • Disse kontaktpunkter rengøres ligeledes minimum to gange dagligt (ved arrangementer over tre timer). Brug vand og universalrengøring på en opvredet engangsklud (fx skumvaskeklude).
 • Gennemgå og rengør kontaktpunkter inden sommeraktivitetens opstart. Fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter anbefales (fx legetøj og spil, som er svære at rengøre).
 • Bruger I computer/tablet ifm. formidling – vælg at den kun må betjenes af ledere.
 • Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige brugere eller der benyttes personlige redskaber (foreslå fx børnene at tage eget penalhus med) eller engangsudstyr.
 • Kontaktpunkter, der er nødvendige i aktivitetsudøvelsen skal rengøres hyppigt – og husk håndhygiejne efter aktiviteten. Brugen af fælles kontaktpunkter bør begrænses mest muligt.
 • Overvej at uddele sangark eller vise sange på skærm i stedet for at bruge sangbøger, der er vanskelige at rengøre efter brug.
 • Sørg for god udluftning i alle lokaler.
 • Skraldespande tømmes ofte og inden de er fyldte.

Mad og drikke

 • Overvej, om deltagerne skal medbringe egen madpakke.
 • Der må arrangeres fællesspisning for deltagerne med deltagelse af flere forskellige grupper. Dog må antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke være større end, at afstandskravet (ved udendørs/indendørs spisning) eller arealkravet (ved indendørs spisning) kan overholdes.
 • Det kan i sådanne situationer være nødvendigt, at deltagerne spiser forskudt af hinanden.
 • Ved sommeraktiviteter, hvor deltagerne er inddelt i grupper, bør disse grupper udgør deltagernes faste spisegrupper. Deltagerne skal have faste pladser ved måltiderne, og arrangørerne skal have særlig fokus på afspritning af borde og stole inden og efter spisning (indkøb egnet produkt til afspritning – håndsprit må ikke anvendes). Alt service, der har forladt køkkenet, skal vaskes op og må ikke betragtes som rent. Ligeledes skal der være særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning – også ved servering af forfriskning/mellemmåltider.
 • Færdsel i spisesale skal ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.
 • Buffeter skal betjenes af ledere (ledere øser op på deltagernes tallerkner) ligesom mellemmåltider serveres af ledere efter afspritning eller grundig vask af hænderne.

Personer i særlig risiko

 • Det anbefales, at ledere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke deltager i sommeraktiviteten.

Bliv hjemme ved symptomer og/eller sygdom

 • Ledere og børn må ikke deltage, hvis der bare er milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Bliv hjemme indtil 48 timer efter symptomophør.
 • Hvis et medlem af en leders eller deltagers familie har symptomer på COVID-19, bør lederen/deltageren ligeledes blive hjemme.
 • I områder med stigende smittetryk anbefales det, at alle deltagere testes fire dage inden arrangementets opstart.

Når I er udenfor

 • Udendørs må der maksimalt være 50 personer samlet i samme gruppe. Der må gerne være flere grupper af 50 personer, men de skal være tydeligt adskilt og må ikke blandes i løbet af aktiviteten.
 • Sundhedsstyrelsens retningslinjer er p.t., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer ved udendørs aktiviteter. Der skal være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse. Dog kan der være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan efterleves, fx ved leg, trøst og omsorg. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme udendørsareal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt med egen leder. Inddeling i felter kan fx ske med snore, kegler, ved optegning eller lign.

Overnatning

Lige nu kan vi ikke overnatte - men I kan orientere jer i reglerne, så I er forberedt, når vi igen får mulighed.

 • Det er arrangørens ansvar at sikre, at rengøringen lever op til kravene for skoler og daginstitutioner i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut. Dette er et omfattende dokument, der i korte træk kan sammenfattes til, at der udover de øvrige nævnte krav, stilles krav om: Daglig gulvvask i alle de rum, hvor deltagerne opholder sig, samt at rengøringsklude ikke vrides op flere gange, men anvendes én gang, hvorefter de vaskes ved minimum 80ºC. Det vil sige, at der hvor man ville vride kluden op igen, skal man i stedet skifte til en ren klud.
 • Deltagerne organiseres i familiegrupper på ca. 8 deltagere, som også overnatter sammen og deler toilet, bad og eventuelt lokalt opholdsareal. Familiegrupperne undtages fra kravet om 1 meters afstand.
 • De generelle krav til afstand på 1 meter gælder for selve undervisningen (bibeltime) og aktiviteterne.
 • Senge/madrasser/soveposer placeres min. 1 meter fra hinanden fra næsetip til næsetip. Dette kan fraviges ved overnatning i telt.
 • Toilet- og badefaciliteter bør deles af færrest mulige deltagere. Hvor flere familiegrupper deles om bade- og toiletfaciliteter, bør der fastsættes en fordeling, så det er tydeligt, hvilke familiegrupper, der bruger hvilke toiletter/bad.
 • Toiletter og håndvaske rengøres to gange dagligt. Brusepladser svabres, og armaturer aftørres med papirserviet efter hver brug. Alle medlemmer i familiegruppen skal have personlige håndklæder ved deling af toilet, håndvask og badefaciliteter. Alternativt bruges der papirservietter.
 • Der skal være grundig rengøring af fælles kontaktpunkter inden deltagernes ankomst. Fælles toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt ved kontaktpunkter som fx vandhaner, toiletknapper og toiletsæder. Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres (indkøb overfladedesinfektion – håndsprit må ikke anvendes). Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der må ikke anvendes fælles håndklæder til tørring. Brug papirservietter (eller en rulle køkkenrulle) i stedet. Store ruller kan bl.a. købes i Lidl.
 • Kontaktpunkter med særligt fokus på rengøring er herudover håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange.
 • Disse kontaktpunkter rengøres ligeledes minimum to gange dagligt. Brug vand og universalrengøring på en opvredet engangsklud (fx skumvaskeklude).
 • Det er arrangørens ansvar at sikre, at rengøringen lever op til kravene for skoler og daginstitutioner i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut – se længere oppe ad siden under Rengøring og indretning.
 • Lokalet hvor familiegruppen overnatter skal udluftes minimum to gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter. Kontaktflader skal dagligt rengøres med vand og sæbe, bl.a. dør- og vindueshåndtag, stige til køjesenge, stikkontakter/lysafbrydere, bordoverflader, bordkanter og stolerygge. Brug vand og universalrengøring på en opvredet engangsklud (fx skumvaskeklude).
 • Lederne indgår ikke i familiegrupperne, og afstandskravet mellem lederne og deltagere skal så vidt muligt overholdes i aktiviteterne og samværsdelen. Dog kan der være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan efterleves, fx ved leg, trøst og omsorg. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.

Udarbejdet 12. juni 2020, revideret 12. august 2020.

Corona-hotline

Har du spørgsmål og ønsker hurtigt svar, så benyt corona-hotlinen på forsiden af hjemmesiden.

En hos os er testet positiv!

Se vejledning og mailtekst til forældre/værger, hvis en deltager eller leder er testet positiv - eller mistænkes at være det.

Læs mere

Lejre i DFS

Lejre er en vigtig del af DFS' DNA - og vi glæder os allesammen til næste gang, vi skal med!

Vi håber, at I i hele landet har mod på at skabe lejre for børn - på trods af nogle besværlige retningslinjer. Retningslinjerne skal overholdes ved alle arrangementer. Det kan derfor være en hjælp at afholde arrangementer udendørs, hvor kravene til fx rengøring er mindre.

Har I brug for sparring omkring retningslinjerne i forhold til jeres konkrete arrangement, er I velkomne til at kontakte jeres lokale konsulent eller DFS' corona-hotline.

Tak for jeres store indsats som frivillige. Tak for hvert arrangement og møde med et barn, hvor I er med til at give det største til de mindste. Tak for forbøn for og gaver til DFS' arbejde. Vi ønsker jer Guds rige velsignelse over alle jeres fantastiske aktiviteter.

Corona-plakater

Ved indgangen skal der være synlig information om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for god hygiejne og adfærd. Download og ophæng flg. tre plakater, der gennemgås sammen med børnene, så de er bekendte med retningslinjerne:

 

Har I et større arrangement, eller er lokalet kun godkendt til et vist antal personer, så brug desuden disse:

Download alle 5 plakater